Obchodní podmínky

 I. Úvodní ustanovení
Prodávajícím se rozumí velkoobchod MIRAMARE s.r.o., se sídlem v Písku, Sedláčkova 472/6, 397 01, IČO: 63908581, DIČ: CZ63908581, právnická osoba podnikající dle Živnostenského zákona (dále jen prodávající).  Prodávající je plátcem DPH. Prodávající je vlastníkem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.kozene-kabelky-penezenky.cz (dále jen internetový obchod) zřízeného za účelem dodávání spotřebního zboží přímým spotřebitelům (dále jen zákazníkům).
Zákazníkem se rozumí objednavatel zboží z internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.kozene-kabelky-penezenky.cz (dále jen zákazník). Doporučujeme se s těmito obchodními podmínkami před vyplněním smlouvy seznámit.

II. Objednávka zboží
Objednávka zadaná přes internet zákazníkem musí obsahovat tyto povinné údaje: Jméno a příjmení, poštovní adresa,  e-mailová adresa, telefon, katalogové číslo, cena a počet kusů objednávaného zboží.
Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky zákazníkem. 
Prodávající odešle potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu  nejpozději do 1 pracovního dne po obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl ve své objednávce. Kupní smlouva je uzavřena dnem odeslání potvrzení objednávky.
Pokud se e-mail potvrzující objednávku vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy zákazníka nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout zákazníka telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat zákazníka e-mailem ani telefonicky, bude objednávka kupujícího stornována.

III. Ceny a platební podmínky 
Veškeré ceny uvedené prodávajícím v katalogu zboží nebo ve  webové prezentaci jsou konečné ceny včetně DPH.
Zákazník se zavazuje uhradit objednané a dodané zboží při převzetí zásilky zboží přepravní službě (dobírka) nebo dle své volby převodem na účet prodávajícího. Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu zákazníka. V případě, že je dle čl.V. účtováno i poštovné, zavazuje se zákazník uhradit celkovou cenu zboží včetně poštovného.
V případě zásilky na slovenskou adresu uhradí kupující přepravní službě při doručení cenu zásilky včetně poštovného v hotovosti ve slovenských korunách, dle aktuálního kursu.

IV. Dodání zboží
Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží za cenu uvedenou na stránkách obchodu prostřednictvím přepravní společnosti na adresu zákazníka uvedenou v objednávce, ihned po přijmutí objednávky, nejpozději do pěti pracovních dnů – nedomluví-li se obě strany jinak. Pokud prodávající nepředá zboží k přepravě do této lhůty, má zákazník právo odstoupit od objednávky, zboží odmítnout a vrátit ho zpět na náklady prodávajícího.
V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku, zavazuje se zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat. Zákazník je oprávněn v takovém případě od objednávky odstoupit nebo požadovat částečné plnění.
V případě, že zákazník uhradí objednané zboží předem na účet prodávajícího, prodávající se zavazuje předat zboží k doručení přepravní společnosti do 3 pracovních dnů od obdržení platby na účet. V případě, že zákazník uhradí zboží předem a prodávající nemůže z jakéhokoliv důvodu zboží zaslat v uvedené lhůtě, je povinen neprodleně vrátit zákazníkovi zaplacenou částku zpět, nejpozději však  do 3 pracovních dnů od vzniku nemožnosti plnění ze strany prodávajícího.

V. Poštovné, dobírka a balné
Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu předat prostřednictvím dobírkové zásilky v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží nezahrnuje poštovné, dobírku a balné (dále jen poštovné). Při jednotlivé objednávce  zboží za částku vyšší než 2000,- Kč na jakoukoliv adresu v České republice nebude účtováno poštovné a tyto náklady uhradí prodávající. Za každou jednotlivou zásilku do hodnoty zboží 2000,- Kč bude prodávající účtovat cenu poštovného ve výši 50,- Kč za zásilku předem uhrazenou  a 100,- Kč za dobírku. Dojde-li na základě žádosti zákazníka k částečnému plnění a rozdělení objednávky přesahující celkovou částku 2000,- Kč z důvodu nemožnosti plnění celé objednávky prodávajícím (např. chybějící zboží ve skladu), nebudou náklady na poštovné kupujícímu účtovány. V případě, že dojde k rozdělení objednávky u objednávky zboží v hodnotě menší než 2000,- Kč, bude prodávající účtovat poštovné jen u jedné zásilky.
V případě objednávky na slovenskou adresu bude prodávající účtovat za každou zásilku paušální poštovní náklady ve výši 200,- Kč. 
Přímý prodej a vlastní odběr zboží v místě podnikání nebo na jiném místě je možný jen po vzájemné dohodě.

VI. Převzetí zboží
Zákazník je povinen objednané zboží spolu s dodacím listem a daňovými doklady zaslané na jeho poštovní adresu na dobírku bez zbytečného odkladu převzít a je povinen zaplatit na dobírce uvedenou částku.  
Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka až okamžikem zaplacení kupní ceny po převzetí zboží.

VII. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
Zákazník je oprávněn dobírkovou zásilku s objednaným zbožím odmítnout, pokud byla tato odevzdána k přepravě až po uplynutí lhůty předání zásilky přepravní společnosti dle čl. IV těchto podmínek. Zároveň je zákazník oprávněn odmítnout převzetí zásilky, není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, promočená zásilka apod. (viz. PPL, Česká pošta apod.)
Zákazník může využít svého zákonného práva dle § 53 odst. 7. obč. zákoníku a do 14ti dnů od převzetí zásilky od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V takovém případě je povinen veškeré obdržené zboží v nepoškozeném a nepoužitém stavu neprodleně odeslat formou pojištěné poštovní doporučené zásilky na adresu prodávajícího. Zásilka musí být předána přepravní společnosti nejpozději 14. den ode dne původního doručení zásilky. Náklady na pojištění a přepravu zásilky od zákazníka zpět k prodávajícímu hradí zákazník, není-li písemně dohodnuto jinak.
Zboží musí být vráceno prodávajícímu ve stavu v jakém je zákazník převzal, což znamená, že musí být vrácené zboží nadále nové, nepoužité a nepoškozené, včetně ochranného obalu a veškerého příslušenství dodaného společně se zbožím (náhradní prodloužené ucho, ochranný sáček, reklamní taška, dárek apod.) 
O odstoupení od smlouvy je zákazník povinen neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na adrese kabelkybatohy@seznam.cz a rovněž zaslat odstoupení od smlouvy písemně na adresu prodávajícího. V písemném odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo bankovního účtu nebo poštovní adresu pro zpětné zaslání kupní ceny prodávajícím.
Prodávající je povinen po obdržení poštovní zásilky obsahující nepoškozené a nepoužité zboží vrátit zákazníkovi zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď na účet uvedený v písemném odstoupení od smlouvy  nebo poštovní poukázkou na adresu zákazníka. Náklady vzniklé za doručení původní zásilky k zákazníkovi prodávající nevrací. V případě, že poštovné a balné nebylo samostatně vyúčtováno ve fakturaci (při nákupu nad 3000,-), bude příslušná částka za poštovné a balné, uvedená v čl.V. této smlouvy, zákazníkovi odečtena od celkové fakturované ceny zboží.
Pokud prodávající zjistí po vrácení zboží, že zboží bylo zákazníkem nějakým způsobem poškozeno či zjevně užíváno, je oprávněn zaslat jej zpět zákazníkovi na dobírku pouze za cenu poštovného a balného, která bude uvedena v dobírce k zaplacení zákazníkem. V takovém případě prodávající již zaplacenou kupní cenu nevrací.
V případě, že zákazník odmítne opětovně zaslanou zásilku převzít a tato bude vrácena prostřednictvím pošty nebo přepravní společností zpět prodávajícímu, uloží prodávající bezpečně toto zboží ve své provozovně a opětovně (třetí pokus) odešle zboží zákazníkovi až na základě jeho písemné žádosti. Nepožádá-li tímto způsobem zákazník prodávajícího o odeslání zboží ve lhůtě do 90 dní od uložení zboží, propadá toto zboží ve prospěch prodávajícího a tento je oprávněn zboží prodat se slevou. Případný výtěžek z prodeje bude použit na úhradu nákladu spojených s uvedeným postupem.
Prodávající je oprávněn odmítnout zaslat nově objednané zboží zákazníkovi v případě, že tento již v minulosti odmítl převzít zásilku, která byla doručena v souladu s těmito podmínkami a v souladu s podmínkami přepravní společnosti.  Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout zaslat zboží dle nové objednávky zákazníka v případě, že již v minulosti vrátil poškozené nebo použité zboží dle předchozího odstavce. V případě, že mezi zákazníkem a prodávajícím existuje jakýkoliv nevyřešený obchodní vztah (reklamační řízení, čekání do doručení vráceného zboží apod.) je prodávající oprávněn pozdržet dodání zboží nad rámec lhůty uvedené v čl. IV.

VIII. Vady, reklamace a záruky
Při používání zboží je zákazník povinen dodržovat pečlivě instrukce o údržbě zboží uvedené výrobcem na zboží, aby si zboží zachovalo kvalitu, a užívat je obvyklým způsobem k účelu k jakému je určeno. Nedodržení těchto ustanovení může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.
Prodávající odpovídá za skryté vady zboží dodané dle těchto podmínek, které se na něm vyskytnou kdykoliv po převzetí zboží, avšak v záruční době. Záruční doba prodávaného zboží činí 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží, respektive jeho převzetím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení při spotřebitelském užívání zboží. 
Zjevné vady a poškození musí být zákazníkem reklamovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dní od doručení zboží. Na pozdější reklamace vad, které jsou zjevné a musely být zřejmé při převzetí zboží a byly uplatněny později než 14. den po jeho převzetí, nebude prodávajícím brán zřetel.
Zákazník zašle prodávajícímu zboží v pojištěném balíku poštou včetně původního prodejního dokladu (faktury), dopisu s udáním data projevení se vady a popisem případné vady. Prodávající okamžikem doručení reklamovaného zboží zahájí reklamační řízení. Nejpozději ve lhůtě do 30 dnů po obdržení zboží prodávající vyrozumí kupujícího o způsobu vyřešení reklamace a ukončí reklamační řízení. Dle charakteru vady a dodavatelských možností prodávající vyřeší reklamaci jednou ze tří možností, a to jeho opravou, výměnou zboží za bezvadné nebo vrácením kupní ceny zboží.
Jedná-li se o vadu odstranitelnou, zajistí prodávající opravu řádně a včas a opravené zboží bude ve lhůtě 30-ti dnů bezplatně zasláno zpět zákazníkovi.
Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu neodstranitelnou a tato vada brání v užívání věci jako zboží bez vady, má zákazník právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nové. Výměna zboží s neodstranitelnou vadou za nové zboží v tomto případě podléhá specifiku zboží uvedeného v úvodních ustanoveních těchto podmínek. To znamená, že nemůže-li prodávající nabídnout výměnu za naprosto identické zboží, je zákazník oprávněn vybrat si z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamovaného zboží a nově vybraného zboží bude přihlédnuto.
Jedná-li se o vadu neodstranitelnou a prodávající není schopen zajistit výměnu zboží za identické nové zboží a zákazník nemá zájem o výběr jiného zboží z katalogu, má prodávající nárok v rámci reklamačního řízení a lhůty na vrácení zaplacené kupní ceny (bez poštovného).
Prodávající i zákazník je povinen si zásilku s reklamovaným, resp. opraveným zbožím řádně zpět převzít. Náklady na poštovné zásilky v rámci reklamačního řízení hradí vždy odesílatel (tj. zákazník v případě zasílání zboží prodávajícímu zpět a prodávající v případě zaslání opraveného zboží zpět zákazníkovi).
Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou nebyla-li uplatněna v záruční době.
Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce od začátku. Dnem početí běhu záruční doby je den totožný se dnem převzetí vyměněného zboží zákazníkem.

IX. Ostatní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky zákazníkem, není-li domluveno jinak.
Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se vztah mezi zákazníkem a prodávajícím příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje uvedené v objednávce nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám a budou chráněny před zneužitím.
Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb.
Zákazník dává souhlas prodávajícímu, aby mu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasílal důležitá obchodní sdělení. Obchodní sdělení zaslané kupujícímu se mohou týkat pouze předmětu činnosti prodávajícího prezentovaného na svých webových stránkách.
Zákazník má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení e-mailem na adresu kabelkybatohy@seznam.cz. Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího. Zasláním každé nové objednávky však zákazník dává prodávajícímu opětovný souhlas k zasílání obchodního sdělení e-mailem.  
Je zakázáno kopírovat jakékoli fotografie a dokumenty z internetové adresy www.kozene-kabelky-penezenky.cz bez souhlasu majitele.

 
V Písku 1.1.2016

   +420 731 483 760                           MIRAMARE s.r.o. - Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek                                                          kabelkybatohy@seznam.cz

   WebDesign grafické studio PEOPLEART - pronájem e-shopů a tvorba internetových obchodů

    Zpětné odkazy   /   Partnerské weby 01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I

dámské kabelky a peněženky Valentino - slevy a akce na dámské kabelky Valentino - catering - rauty - svatební hostiny

dámské kožené kabelky Valentino a kožené peněženky Valentino, Walter a Arcadia : karavany bazar : obytná auta

PODZIMNÍ A ZIMNÍ KOLEKCE ITALSKÝCH KOŽENÝCH KABELEK - ITALSKÉ KOŽENÉ KABELKY VALENTINO - PÁNSKÉ I DÁMSKÉ KOŽENÉ PENĚŽENKY - KOŽENÉ PENĚŽENKY A ORIGINÁLNÍ DÁMSKÉ KOŽENÉ KABELKY VALENTINO V AKTUÁLNÍCH KOLEKCÍCH PODZIM A ZIMA 2015/2016 - VALENTINO, ARCARIA, VALTER VALENTINO /

Kvalitní italské pánské i dámské kožené kabelky Valentino a kožené peněženky se zárukou vrácení peněz. Vyberte si italské originální peněženky a kožené kabelky Valentino a Arcadia. Umělecké filmové studio zrealizuje natočení módní přehlídky nebo svatební video / dřevěné hračky a dekorace do dětského pokoje / Obytné vozy nebo obytné přívěsy / karavany / chromové a nerezové autodoplňky pro tuning, tuningové autodíly chrom a nerez / karavany / čtyřkolky / catering /